Χωρίς δράση λίγα μπορούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να μεταφράσεις τη γνώση σε αποτελέσματα και κατανόηση. Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948 , Ινδός ηγέτης)

ΚΡΑΧ ΣΤΗ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ- ΌΣΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ

Σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα διαμορφώνεται τα τελευταία χρόνια η εγχώρια ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Hellastat.
Και τούτο, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, καθώς η οικονομική κρίση και τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης δεν επιτρέπουν τη διάθεση πιστώσεων για νέα ναυπηγικά και εξοπλιστικά προγράμματα. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού, τα έργα σταδιακά μειώνονται ενώ η ανάθεση γίνεται με σημαντικές καθυστερήσεις.
Οι εργασίες των ελληνικών ναυπηγείων, σύμφωνα με τη Hellastat, περιορίζονται κυρίως σε.....


 επισκευαστικά και εξοπλιστικά έργα για το Πολεμικό Ναυτικό, δραστηριότητα η οποία καταγράφει φθίνουσα πορεία. Ουσιαστικά οι μονάδες της χώρας υπολειτουργούν, επωμιζόμενες έτσι σημαντικά έξοδα για εγκαταστάσεις που δεν χρησιμοποιούνται με αποτέλεσμα η ανεργία στον κλάδο να έχει αυξηθεί σημαντικά.

Όπως σημειώνεται στη μελέτη, οι ελληνικές μονάδες αντιμετωπίζουν έντονο ανταγωνισμό από εγκαταστάσεις γειτονικών χωρών (Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία), αλλά και χώρες της Ασίας (Κίνα, Κορέα κ.ά.), οι οποίες προσφέρουν χαμηλότερες χρεώσεις λόγω του χαμηλότερου εργατικού κόστους.

Στη μελέτη αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 37 επιχειρήσεων. Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εγχώριων ναυπηγείων συνέχισε και το 2011 την έντονα πτωτική πορεία των τελευταίων ετών, μειούμενος κατά 32%, στα 139 εκατ. ευρώ. Το 65% των επιχειρήσεων υπέστησαν μειούμενα έσοδα σε σχέση με το 2010 με τη μέση υποχώρηση ανά εταιρεία να διαμορφώνεται σε -7,6%.

Αν και ο κλάδος είναι έντονα ζημιογόνος, οι λειτουργικές και προ φόρων ζημιές περιορίστηκαν σε 50,77 εκατ. ευρώ και 69,17 εκατ. ευρώ αντίστοιχα λόγω του περιορισμού των αρνητικών αποτελεσμάτων της Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ. Το μέσο περιθώριο μικτής κερδοφορίας βελτιώθηκε σε 24,7%, από 21,2% το 2010. Το περιθώριο κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) αυξήθηκε σε 6,3%, ενώ ο αντίστοιχος δείκτης κέρδη προ φόρων (ΚΠΦ) σταθεροποιήθηκε σε 0,7%.

Η γενική και άμεση ρευστότητα του κλάδου σχηματίστηκε σε 1,50 και 1,40 αντίστοιχα το 2011. Ο εμπορικός κύκλος του δείγματος διαμορφώθηκε σε ευνοϊκά επίπεδα (-27 ημέρες) λόγω του επαρκούς διαστήματος πίστωσης το 2011 (9 μήνες). Η κεφαλαιακή μόχλευση παρέμεινε σε σταθερό επίπεδο (1,5 προς 1). Η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) υποχώρησε ελαφρώς σε 2,5%.
 http://prezatv.blogspot.gr/2013/01/blog-post_1736.html