Χωρίς δράση λίγα μπορούν να γίνουν. Το διάβασμα και η μελέτη μπορεί να δώσει κυρίως γνώση. Πρέπει να δραστηριοποιηθείς για να μεταφράσεις τη γνώση σε αποτελέσματα και κατανόηση. Ένα γραμμάριο πράξης αξίζει περισσότερο από τόνους διδασκαλίας Μαχάτμα Γκάντι (1869-1948 , Ινδός ηγέτης)

Ψηφίστηκε ο νόμος για την παύση της ποινικής δίωξης και την παραγραφή του αξιόποινου ποινικών αδικημάτων που τελέστηκαν μέχρι την 31.8.2013


 Ψηφίστηκε από την Βουλή (εκκρεμεί δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης) ο Νόμος με το άρθρο 8 παρ. 3 του οποίου, στα πρότυπα του ν. 4043/2012, παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική...δίωξη αδικημάτων χαμηλής κοινωνικής απαξίας που τελέστηκαν μέχρι την 31.8.2013. Το ακριβές κείμενό του έχει ως εξής:

Παραγράφεται το αξιόποινο και παύει η δίωξη των ακόλουθων αξιόποινων πράξεων, που έχουν τελεσθεί µέχρι 31.8.2013: α) των πταισµάτων και β) των πληµµεληµάτων, κατά των οποίων ο νόµος απειλεί ποινή φυλάκισης µέχρι ένα έτος ή χρηµατική ποινή ή και τις δύο ποινές. Στην περίπτωση των πληµµεληµάτων, εάν ο υπαίτιος υποπέσει µέσα σε ένα έτος από τη δηµοσίευση του νόµου σε νέα από δόλο αξιόποινη πράξη κακουργήµατος ή πληµµελήµατος και καταδικαστεί αµετάκλητα οποτε- δήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι µηνών, συνεχίζεται η κατ’ αυτού παυθείσα ποινική δίωξη και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής του αξιόποινου της πρώτης πράξης ο διανυθείς χρόνος από την παύση της δίωξης µέχρι την αµετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.

Εξαίρεση τίθεται για τις κάτωθι παραβάσεις: α) του άρθρου 358 και του άρθρου 377 του Ποινικού Κώδικα για τις περιπτώσεις αγοράς εµπορευµάτων µε πίστωση, β) του ν. 690/1945, γ) του άρθρου 28 του ν. 3996/2011, δ) του άρθρου 29 του ν. 703/1977 και του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, ε) του ν. 2168/1993, στ) της Α5/3010 από 14.8.1985 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Β΄ 593), ζ) του άρθρου 6 του ν. 456/1976 και η) του άρθρου 41 ΣΤ΄ του ν. 2725/1999.

Επίσης, με την παρ. 4α του ίδιου Νόμου ορίζεται ότι: Ποινές στερητικές της ελευθερίας διάρκειας µέχρι έξι µηνών που έχουν επιβληθεί µε αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, εφόσον οι αποφάσεις αυτές δεν έχουν καταστεί αµετάκλητες και οι επιβληθείσες ποινές δεν έχουν εκτιθεί µε οποιονδήποτε τρόπο µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, παραγράφονται και δεν εκτελούνται, υπό τον όρο ότι ο καταδικασθείς δεν θα τελέσει µέσα σε δύο έτη από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, νέα από δόλο αξιόποινη πράξη, για την οποία θα καταδικαστεί αµετάκλητα οποτεδήποτε σε ποινή στερητική της ελευθερίας ανώτερη των έξι µηνών. Σε περίπτωση νέας καταδίκης ο καταδικασθείς εκτίει αθροιστικά, µετά την έκτιση της νέας ποινής και τη µη εκτιθείσα, και δεν υπολογίζεται στο χρόνο παραγραφής της µη εκτιθείσας ποινής, ο διανυθείς χρόνος από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού µέχρι την αµετάκλητη καταδίκη για τη νέα πράξη.


 http://tro-ma-ktiko.blogspot.gr/2013/09/3182013.html